Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie pragnie przypomnieć o obowiązku
wysyłania od 1 stycznia 2017r. deklaracji VAT elektronicznie. Obowiązek wysyłki elektronicznej
deklaracji VAT wprowadził art. 99 ust. 11b ustawy o VAT. Zgodnie z nowymi przepisami również
informacje podsumowujące VAT UE oraz VAT-27 należy wysyłać elektronicznie. Obowiązek ten
dotyczy także korekt informacji podsumowujących.
Obowiązkiem tym są objęci:
1. Przedsiębiorcy mający obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT-UE.
2. Osoby prowadzące firmę, dostarczające towary lub świadczące usługi w Polsce, dla których
podatnikiem jest nabywca (mechanizm odwrotnego obciążenia).
3. Przedsiębiorcy kupujący towary lub usługi na terenie kraju, dla których podatnikiem jest
nabywca (mechanizm odwrotnego obciążenia).Właściciele firm, którzy są zobowiązani na
podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do składania deklaracji,
informacji oraz rocznego obliczenia podatku drogą elektroniczną. Są to przedsiębiorcy
dokonujący rozliczenia więcej niż pięciu podatników – osób fizycznych. W przypadku
deklaracji VAT składanych w trakcie roku, liczbę podatników ustala się uwzględniając
wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji.
Wysyłka może odbywać się elektroniczne bez konieczności nabywania tradycyjnego e-podpisu
(kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Zastąpi go zestaw danych autoryzujących podatnika
składającego deklarację VAT:
1. NIP/PESEL,
2. Imię,
3. Nazwisko,
4. Data urodzenia,
5. Kwota przychodu z deklaracji PIT za ubiegły rok albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok
podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.
Co ważne, od 2017 r. na podstawie art. 56 § 4 oraz art. 80a § 2 kodeksu karnego skarbowego
karze grzywny podlega podatnik za wykroczenie skarbowe, który wbrew obowiązkowi nie
składa deklaracji, oświadczenia lub informacji podsumowującej w formie elektronicznej.