Zgodnie z uchwałą nr XII/109/2011 Rady Miejskiej Białogardu na terenie Białogardu obowiązuje opłata za posiadanie psów. Stawka opłaty za posiadanie psów wynosi: - od jednego psa – 40 zł, - od drugiego psa – 20 zł. Stawka opłaty od posiadania psów pobierana od: 1) emerytów i rencistów, 2) osób pobierających świadczenia przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny lub rentę socjalną lub zasiłek stały i zasiłek okresowy z pomocy społecznej, wynosi połowę stawek określonych powyżej. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo bez wezwania w terminie do 30 czerwca każdego roku lub w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa, jeżeli nastąpiło to po tym dniu. źródło: www.bialogard.info