Zapraszamy mieszkańców Białogardu do wzięcia udziału w \"TEŚCIE BIAŁOGARDZIAN z wiedzy nt. Konstytucji 3 Maja\" organizowanym przez Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Test odbędzie się 9 maja o godzinie 17 w sali widowiskowo-kinowej centrum kultury. Główną nagrodą dla zwycięzcy testu jest TABLET ufundowany przez Prywatne Centrum Edukacyjne SZKOŁY SUKCES przy ul. Mickiewicza 24 w Białogardzie. Zapraszamy do wspólnej zabawy edukacyjnej. Regulamin „Testu Białogardzian z wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja” I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs „Test Białogardzian z wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. 2. Sponsorem nagrody głównej w konkursie – tabletu – jest Prywatne Centrum Edukacyjne Szkoły SUKCES przy ul. Mickiewicza 24 w Białogardzie. 3. Konkurs rozpoczyna się 9.05.2013 r. o godz. 17:00 i kończy się o tego samego dnia o godz. 18:30. 4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora, a także pod numerem telefonu 94 311 90 90 oraz na stronie internetowej pod adresem www.kultura.bialogard.info 5. Uczestnikiem konkursu może być każdy białogardzianin. W Konkursie nie mogą wziąć udziału: pracownicy Organizatora oraz rodzina pracowników, a także nauczyciele historii z terenu Białogardu. 6. Konkurs jest realizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”. II. Zasady Konkursu: 7. Aby wziąć udział w Konkursie należy: a) Przyjść 9.05.2013 r. o godz. 17:00 do siedziby Organizatora i zająć miejsce na sali widowiskowej. b) Zaakceptować Regulamin. c) Odpowiedzieć na wszystkie pytania emitowane podczas trwania testu, wybierając jedną odpowiedź spośród czterech możliwych widniejących poniżej pytania. 8. Niewykonanie któregokolwiek z warunków uwzględnionych w punkcie nr 7 automatycznie dyskwalifikuje uczestnika Konkursu. 9. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie prawdziwych danych osobowych. 10. Laureatem Konkursu zostanie jedna osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów. W wypadku wyników ex aequo przewidziana jest krótka dogrywka, która ostatecznie wyłoni jednego zwycięzcę. III. Rozwiązanie Konkursu: 11. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu rywalizacji (9.05.2013 r.) po podliczeniu prawidłowych odpowiedzi i konsultacji członków jury. 12. Informacje o zwycięzcy, tj. imię i nazwisko, opublikowane zostaną przed wręczeniem głównej nagrody oraz na stronie internetowej Organizatora. IV. Nagroda: 13. Zwycięzca Konkursu otrzyma tablet ufundowany przez głównego sponsora konkursu: Prywatne Centrum Edukacyjne Szkoły SUKCES przy ul. Mickiewicza 24 w Białogardzie V. Postanowienia końcowe: 14. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych w przypadku gdy zostanie laureatem Konkursu w formacie (imię, nazwisko, wiek) na stronie Organizatora. 15. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 17. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 18. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach.