Adres

Szpitalna
78-200 Białogard
woj. Zachodniopomorskie

  Kontakt

Tel 604 956 912
Mail: Pokaż

Opis

Cmentarz Komunalny na ul. Szpitalnej

Cmentarz powstał w ...
biuro administracji cmentarzy czynne: poniedziałek-piątek od 7°° do 15°°


Regulamin

REGULAMIN ZARZĄDZANIA I KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH W BIAŁOGARDZIE
Uchwała nr XIV/312/93 Rady Miejskiej w Białogardzie z dnia 12 maja 1993 roku w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych §1 Cmentarze Komunalne w Białogardzie przy ul.Szosa Połczyńska, Szpitalna oraz w Pękaninie stanowią własność Gminy Miejskiej Białogard. §2 W imieniu Gminy cmentarzami zarządza Zarząd Miasta samodzielnie lub ceduje go na wybrany podmiot gospodarczy, zwany dalej Zarządzającym. §3 Zarządzający cmentarzami ma obowiązki: Utrzymanie terenów cmentarzy, zieleni, budynków i budowli, infrastruktury zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach. Prowadzi gospodarkę polami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wraz ze stosowną dokumentacją ewidencyjną. Wyznacza miejsce pod groby ziemne i murowane. Prowadzi księgi cmentarne, oraz ewidencję zezwoleń. §4 Zarządzający jest uprawniony do zawierania umów na realizację swoich obowiązków. §5 Wszelkie prace wykonywane na cmentarzach wymagają zgody, bieżącego nadzoru i odbioru ze strony Zarządzającego, a w szczególności : budowa nagrobków, wykonywanie nasadzeń drzew, ustawianie ogrodzeń, ławek itp. Wykonawcy robót zobowiązani są do przywrócenia stanu pierwotnego, otoczenia miejsca prac jak również szkód powstałych w wyniku prowadzonych robót. §6 Za korzystanie z cmentarzy Zarządzający Pobiera opłaty w/g cennika i zasad określonych przez Zarząd Miasta. §7 Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zdarzeniami losowymi kradzieżami i aktami wandalizmu. Jest obowiązany do powiadomienia policji i dzierżawcy pola grzebalnego o każdym stwierdzonym zdarzeniu w oparciu o informacje własne lub w wyniku interwencji korzystających z cmentarzy. §8 Zarządzający prowadzi biuro administracji cmentarzy, czynne w dni robocze w godzinach 7°° - 15°° §9 Zarządzający prowadzi Dom Przedpogrzebowy na cmentarzu Pekanino. Dom przeznaczony jest do: Przechowywania zwłok w Kostnicy Miejskiej. Przygotowania zwłok. Eksportacji zwłok. Odprawiania uroczystości pogrzebowych, a ponadto do wykonywania czynności administracyjnych, prowadzenia sprzedaży utensyliów pogrzebowych oraz stanowi zaplecze socjalno-gospodarcze pracowników cmentarza. §10 Zarządzający na obowiązek całodobowego przejmowania zwłok ze zdarzeń losowych lub na życzenie rodziny w oparciu o dokumenty określone w odrębnych przepisach. Zwłoki osób zmarłych w szpitalu przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 7°° - 15°° lub w dni pogrzebu. Zwłoki winny być oznaczone imieniem i nazwiskiem. Dyżur po godzinach pracy i w dni wolne odbywa się pod telefonem. Przebywanie osób postronnych w kostnicy jest zabronione. Zarządzający odpowiada za przyjęte zwłoki w zakresie określonym w odrębnych przepisach. §11 Pogrzeby odbywają się w dni robocze w godzinach 9.00 - 14.00. W uzasadnionych przypadkach Zarządzający umożliwia zorganizowanie pogrzebów w innych dniach i godzinach. Organizator pogrzebu ustala z Zarządzającym datę i godzinę pogrzebu. Podstawą uzgodnień jest dostarczona Zarządzającemu przed ceremonią pogrzebową karta zgonu. Eksportacja (wystawienie zwłok) dokonywana jest na l godz. przed ceremonią pogrzebową. W sali ceremonii pogrzebowej obowiązuje zakaz wystawiania otwartych trumien. Zarządzający zapewnia organizatorowi przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej w/g wszelkich wyznań lub w sposób świecki. Zarządzający zobowiązany jest do egzekwowania od obsługujących ceremonię pogrzebową stosownej powagi chwili, ubioru i zachowania. §12 Zarządzający wykonuje ekshumacje w/g zasad określonych w odrębnych przepisach szczegółowych. §13 Za wykonywane czynności i usługi Zarządzający pobiera w oparciu o cennik opłaty z góry. Uzyskane wpływy przeznacza na koszty utrzymania cmentarzy. Zarządzający ma obowiązek rodzajowej ewidencji wpływów i ponoszonych kosztów. Planuje remonty kapitalne, modernizacyjne i inwestycje, przedkłada do akceptacji Zarządowi Miasta, który sprawuje nadzór nad ich realizacją. §14 Zarząd Miasta upoważnia Zarządzającego do prowadzenia innych usług niż wymienione powyżej, związanych z cmentamictwem i pogrzebami. Zarządzający przeznacza zyski z tych usług na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy. §15 Korzystający z cmentarzy komunalnych obowiązani są do przestrzegania następujących postanowień: Na cmentarzu obowiązuje cisza i spokój - zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych , Przebywanie korzystających na cmentarzach dozwolone jest: w okresie zimowym w godzinach 8°° - 17°°, w okresie letnim 8°°-21°° Dzieci do lat 10 powinny przebywać pod opieką osób pełnoletnich. Wprowadzanie i przebywanie psów na teren cmentarza dozwolone jest wyłączenie na smyczy. Ustawianie ławek w alejkach oraz tarasowanie ciągów komunikacyjnych w inny sposób jest zabronione. Zabrania się wjazdu na cmentarz wszelkich pojazdów mechanicznych lub zaprzęgowych z wyjątkiem: karawanu dowożącego zwłoki, wózków inwalidzkich, pojazdów wykonujących prace porządkowe, remontowe lub zaopatrzeniowe, pojazdów instytucji nadzorujących. Zarządzający umożliwia wjazd pojazdów w celu wykonania robót kamieniarskich lub budowlanych. Za wjazd w tym celu pobiera opłatę w wysokości i na zasadach określonych cennikiem. Wjazd w w/w celu może odbywać się wyłączenie w dni robocze w godzinach 7°°-15°°. Prędkość pojazdów poruszających się po terenie cmentarzy nie może przekraczać 10 km/h. Zabrania się usuwania z cmentarza nagrobków i innych elementów bez wiedzy zarządzającego. Niszczenie nagrobków, urządzeń cmentarnych, zieleni jest zabronione. Zabrania się prowadzenia handlu w bezpośrednim sąsiedztwie bram wjazdowych i wejściowych. Na wywieszanie reklam, ogłoszeń itp. na terenie cmentarza lub ogrodzeniach Zarządzający wyraża zgodę i pobiera opłatę umowną. Osoby nie stosujące się do regulaminu zarządu i korzystania z cmentarzy komunalnych w Białogardzie podlegają karze na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
2152

Opinie

Brak opinii

Dodaj opinię

Aby dodać opinię musisz być zalogowany.