Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

(brak opinii)
Urzędy Wyślij wiadomość Poleć znajomym

  Adres

Plac Wolności 1
78-200 Białogard
woj. Zachodniopomorskie

  Kontakt

Tel 094-312-88-88
Mail: Pokaż

Opis

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie funkcjonuje od 1 lutego 1999r. Centrum podejmuje działania prorodzinne: organizacja opieki w rodzinach zastępczych, realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych, rehabilitacja społeczna i zawodowa, praca socjalna, pedagogiczna, psychologiczna z rodziną będącą w trudnej sytuacji. Dyrektorem jest mgr Eleonora Zamszyn .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie jest jednostką organizacyjną samorządu powiatowego. PCPR jest placówką powołaną w celu rozwiązywania problemów powstających w rodzinie lub w związku z życiem rodzinnym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tych zadań PCPR dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, działania likwidujące bariery architektoniczne, techniczne i bariery w komunikowaniu się, zakup środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego oraz tworzenie nowych miejsc pracy, zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, zwrot kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu pomocy społecznej należy:
1) zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie mieszkań chronionych,
2) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
3) organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
5) zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
6) doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
7) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich, rodziny zastępcze,
8) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów umieszczonych w nich dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powołane zostało przez Radę Powiatu uchwałą nr II/11/99 z 14 stycznia 1999r. Realizuje zadania własne Powiatu a także zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw: z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.). 1748

Opinie

Brak opinii

Dodaj opinię

Aby dodać opinię musisz być zalogowany.